Psychologiczne uwarunkowania wartości. Rodzina – sens i wartość ludzkiego życia – religijność

Dane książki
Autor: 
Redakcja naukowa: Jacek Łukasiewicz, Marian Zdzisław Stepulak
Rok wydania: 
2016
Liczba stron: 
230
ISBN: 
978-83-64527-39-5
Format: 
B5
Oprawa: 
Miękka
Cena: 33,00zł
Waga: 500 g
Spis treści

Jacek Łukasiewicz SCJ, Marian Z. Stepulak, Zasoby osobiste jako wskaźniki poczucia własnej wartości i sensu życia. Wprowadzenie w problematykę

Jacek Łukasiewicz SCJ, Rafał Łukasik, Poczucie sensu życia u osób w wieku późnej dorosłości 

Ewelina Świdrak, Możliwości badania wartości deklarowanych i urzeczywistnianych w życiu osób starszych w perspektywie narracyjnej 

Marian Zdzisław Stepulak, Wartość ludzkiego życia we współczesnej refleksji naukowej i nauczaniu Kościoła katolickiego

Stanisław Głaz SJ, Wartości jako predyktory przeżycia religijnego młodzieży studiującej o wysokim i niskim poziomie altruizmu

Danuta Ochojska, Hierarchia wartości rodzinnych młodzieży a oddziaływania rodzicielskie

Kyhtuik Oksana Vasylivna, Zjawisko tolerancji jako wartości uniwersalnej w kształtowaniu osobowości

Kolisnyk O., Values, Hierarchy of Meanings and Spiritual self-development of Personality in Understanding of the Postnonclassical Psychology

Małgorzata Łobacz, Rola rodziny w urzeczywistnianiu podmiotowości człowieka 

Małgorzata Sitarczyk, System rodzinny w percepcji dziewcząt doświadczających kryzysu w wartościowaniu 

Marek Skiba, Wartości wychowawcze w rodzinie zastępczej 

Anna Śniegulska, Odpowiedzialne rodzicielstwo wartością współczesnej edukacji

Viktoriya Kondratyuk, Postawy rodzicielskie a ich wpływ na osobowość dziecka 

Małgorzata Dubis, Aksjologiczne aspekty wychowania w szkole