Strona główna

Wy­daw­nic­two Die­ce­zji Sie­dlec­kiej UNI­TAS za­ło­żo­ne w 2007 r. jest wy­daw­nic­twem, które od  początku istnienia prężnie się rozwija.

 

Na­sza ofer­ta opie­ra się na dwóch pod­sta­wo­wych za­ło­że­niach:
PROFESJONALNIE I TA­NIO
 

Re­ali­zu­jąc je za­trud­nia­my je­dy­nie do­brych i spraw­dzo­nych gra­fików, re­dak­to­rów i ko­rek­to­rów tek­stu. Do­bór miej­sca dru­ku każ­do­ra­zo­wo od­by­wa się na za­sa­dzie kon­kur­su, a więc otrzy­ma­nia z kil­ku dru­kar­ni naj­lep­szej ofer­ty. Dzię­ki temu nasz wy­rób jest do­bry ja­ko­ścio­wo i ta­nio wy­dany.
Jako wy­daw­nic­two sta­le roz­wi­ja­my sieć dys­try­bu­to­rów na­szych ksią­żek, dzię­ki cze­mu au­to­rzy mo­gą li­czyć na do­bry zysk.